پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام و نام خانوادگی : فروغ السادات بنی هاشم

سمت :مشاور وزیر در حوزه زنان روستایی و شاغل در بخش کشاورزی و مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری

نام و نام خانوادگی :  فروغ السادات بنی هاشم
تحصیلات : فوق لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه تهران 

سوابق علمی و پژوهشی : 

1. تهیه وتدوین کتابچه های کاربردی به شرح ذیل:

 

1-1             چگونه پروژه بنویسیم (برای استفاده جامعه محلی)

1-2            چگونه پروژه بنویسیم (برای استفاده کارشناسان بخش دولتی وغیردولتی)

1-3            چگونه پروژه خود را ارزشیابی کنیم.

1-4            یک تجربه: مشارکت زنان روستایی در مدیریت ضایعات کشاورزی وخانگی وتولید ورمی کمپوست

1. ارائه سخنرانی در سمینارهای داخلی وبین المللی به شرح ذیل:

 

2-1            " نقش شبکه سازی صندوق های خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی وعشایر" . اولین سمینار بین المللی توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی وعشایری . دوم بهمن ماه 1390 در هتل ازادی تهران.

2-2            " تغییر نقش های جنسیتی و تاثیر ان در مناطق روستایی وعشایری " . سمینار توسعه اقتصادی- اجتماعی : درس ها ونقدها . سال 1390 . دانشگاه ازاد گرمسار

2-3            "  توانمند سازی زنان روستایی وعشایری درمدیریت ضایعات کشاورزی وخانگی راهی برای تحقق تولید ملی، کار وسرمایه ایرانی"  .  سمینار چشم انداز گرمسار در 1404 تولید ملی ، حمایت از کار وسرمایه ایرانی.  دانشگاه آزاد.  آذرماه 1391

2-4            "  شبکه تامین مالی خرد وتوسعه کارافرینی زنان روستایی وعشایری" .  اجلاس منطقه ای سازمان بهره  وری اسیایی . بهمن ماه 1393

2-5             " بررسی زمینه های ارتقای سلامت زنان روستایی وعشایری در محیط کار"  . اولین همایش ارتقای سلامت زنان در محیط کار. سال 1393

3.ارائه مقاله در نشریات و مجلات علمی- پژوهشی وعلمی - ترویجی به شرح ذیل:

3-1 " آموزه ای بزرگ از یک تجربه خرد" مجله اقتصادی شرق .  سال 1394

3-2  جنسیت وتوسعه: نگاهی به تحولات جمعیت شناختی مناطق روستایی ایران" . مجله علمی – پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی ایران . بهار 1391

3-3 انسان قربانی توسعه. مجله جهاد .شماره .124 سال 1368

3-4 بیسوادی، علل وپیامدهای ان . مجله جهاد. شماره 163. سال 1372

3-5 جایگاه شاخص های اجتماعی د ربرنامه های عمرانی توسعه. مجله جهاد.شماره 168. سال 1373

3-6 جایگاه زنان در گزارش توسعه انسانی 1993 . مجله جهاد.شماره 169. سال 1373

3-7 جلوه هایی از کاروتلاش زنان روستایی در پهنه کویری بی انتها. مجله جهادروستا. شماره 308. سال 1372

3-8 زنان روستایی، آماده آموزش، تشکل ومشارکت. مجله جهادروستا. شماره 310 .سال 1372

3-9 میزان رضایتمندی روستاییان از شوراهای اسلامی روستا. مجله جهاد.  سال 1375

 

 


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0