پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

رییس گروه: خانم محبوبه باطبی

همکاران: خانم فریبا تقی پور و خانم مرضیه فتحی و خانم نسرین حسنی


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0