پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

رییس گروه: خانم سمیرا انواری

همکاران: خانم طاهره بنکدار و خانم ملاحت عبدالهی و خانم سارا باباییان


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0