پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

رییس گروه: خانم رشیده قاسمی

همکاران:

خانم فرزانه کاظمیان

خانم پریسیما خدابخش

خانم سحر اقدسی


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0