پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

رییس گروه: خانم سمیرا انواری

همکاران:

خانم طاهره بنکدار

خانم ملاحت عبدالهی


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0