پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

با در نظر گرفتن این که زنان روستایی، بالقوه زنان توانمندی هستند و نقش دولت باید در راستای توان افزایی و حمایت مالی و ایجاد شبکه های عرضه محصول یا خدمات باشد؛ سه سطح از توان افزایی را باید همواره مد نظر قرار داد : توان افزایی فردی، توان افزایی اجتماعی و توان افزایی اقتصادی. توجه و مداخله در این سه سطح می تواند نقش فراموش شده زنان روستایی را در توسعه اقتصادی و اجتماعی روستا احیا نموده و باعث بهبود وضعیت معیشتی خانوار می شود.

دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری ایران حمایت از زنان و دختران روستایی را  از طریق بسته توان‌افزایی زنان روستایی و عشایری و به ویژه توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار دنبال می‌ کند.

در خلال این بسته توان افزایی، توانمند سازی زنان در چارچوب ابعاد اجتماعی-اقتصادی و شغلی تعریف و با ظرفیت‌سازی و توسعه اجتماعی شروع می‌شود؛ با نهادسازی و توسعه صندوق‌های خرد محلی و تعاونی‌های زنان ادامه می‌یابد؛ و با توسعه مهارت‌های شغلی زندگی و کارآفرینی تثبیت می‌شود؛ و با حمایت از کسب و کار آنان به پایداری می‌رسد. در نهایت موجب رشد جوامع محلی و خانوارهای روستایی می شود.

فرایند بسته توان افزایی زنان روستایی:

 

مهمترین پروژه های بسته توان افزایی زنان روستایی و عشایری در کل کشور به شرح ذیل است:

 

 

 


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0