پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چشم انداز این دفتر، توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی و عشایری از طریق پوشش کامل ارائه  خدمات آموزشی- ترویجی و مشارکتی است. 


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0