طرح ملی انتخاب وآموزش زنان تسهيل گر توسعه روستايي و عشایری

توسعه توانمنديهای زنان  روستایی در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادي شرط لازم براي توسعه پایدار است. طــرح تســهیلگران نقطــه آغــاز رونــد توســعه اجتماعــات محلــی و بهبــود وضعیــت زنــان روســتایی و عشــایری بــوده اســت زن تسهیلگر با جلب مشارکت مردم زمینه و بستر اجرای سایر طرح ها و پروژه های مشارکتی را فراهم می کند.  ایــن فراینــد در جامعــه عشــایری نیــز بــه همیــن نحــو اجرا می شود. از سوی دیگر تسهیلگران با گفتگو و مذاکره با جوامع محلی پیرامون مسائل روستا، سعی در مسئله یابی ، ارائه راه حل و اقدام در جهت حل مشکل با مشارکت زنان روستایی می کند . همچنین با استفاده از تکنیک های مشارکتی نیازهای آموزشی روستا را استخراج کرده و به ادارات دولتی اعلام می نماید تا دوره های آموزشی برای آنان برگزار شود .از طرفی زمینه سازی برای اجرای پروژه های اقتصادی اجتماعی در روستا  )صندوق اعتبارات خرد ، کارآفرینی ، پروژه های کشاورزی و...) را فراهم می آورد. به دیگر سخن  يكي از طرح هاي مهم در تسهيل دسترسي زنان به منابع و امكانات آموزشي، مالي و فرصت هاي موجود در سيستم دولتي، غير دولتي و محلي، به منظور توسعه اشتغال و افزايش درآمد، انتخاب افرادي از بين روستاييان توسط خود آنان به عنوان تسهيلگرتوسعه روستايي است. در اين طرح زنان روستايي يكي از افرادي را كه مورد اعتماد و وثوق آن ها بوده و از مقبوليت اجتماعي بيشتري برخوردار است ، فردي را كه فكر مي كنند به منافع آنها مي انديشد و مي تواند در تسهيل كارها به آنها كمك كند به عنوان تسهيلگر انتخاب مي كنند . بدون ترديد اجراي پروژه هاي ويژه زنان در روستاها يي كه زنان تسهيل گر در آنجا حضور دارند به مراتب راحت تر و موفقيت آميز تر از ساير روستا هاست. بنابراين اين طرح كه معروف به طرح تسهيلگران است، نقطه ورود سازمان هاي دولتي وغير دولتي به روستاهاست.اجرای این طرح از سال 1378 آغاز شده و تاکنون ادامه دارد.

طرح تسهیلگران در روستاهای بالای 50 خانوار انجام می شود.

ضرورت اجرای طرح

  •  لزوم واگذاری امور به مردم و جوامع محلی(اصل 44 قانون اساسی)
  • شناسایی و بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های جوامع محلی
  • تسهیل مشارکت مردم در فرایند برنامه ریزی و اجرا
  • زمینه سازی توسعه اجتماعی به عنوان مبنای توسعه اقتصادی

دستاوردهاي طرح:

  • درحال حاضر حدود 21228 نفر زن تسهيلگر توسعه روستایی در روستاهای كشور وجود دارد.

 

 

عنوان طرح/ پروژه

پروژه

واحد

سال شروع

عملکرد تا سال 1400

زنان تسهیلگر توسعه روستایی

انتخاب تسهیلگر

نفر

1378

21228

آموزش تسهیلگر

نفرروز

1378

63684

 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0