طرح ملی تشكيل صندوق هاي اعتبارات خرد زنان روستايي و عشايري:

یکی از موانع مهم توسعه فعالیت های زنان روستایی، عدم دسترسی آنها به منابع مالی و اعتباري می باشد. از این رو برنامه اعتبارات خرد تلاشي براي استفاده آسان و سریع زنان روستايي و عشايري از تسهيلات كم بهره می باشد. در اين صندوق ها زنان روستايي و عشايري با  اندوختن سرمایه های اندک خود  وام دریافت می کنند. ضمانت وام گیرنده به صورت زنجیره ای بین اعضا صورت مي گيرد. وام ها ی اعطا شده برای انجام فعالیت های کشاورزی و تولیدی و با اولویت فعالیت های گروهی پرداخت می شود.

صندوق های اعتبارات خرد در وزارت جهاد کشاورزی از سال 1379  با همکاری مرکز تحقیقات روستایی درکلیه استان ها  با هدف دسترسی آسان و سریع زنان روستایی و عشایری به منابع مالی، ترویج فرهنگ پس انداز، توسعه مشاغل وکسب وکارهای کوچک و محلی  و تقویت مشارکت زنان روستایی در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی تشکیل گردید .

تا کنون بیش از 3680 صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي و عشایری با تحت پوشش قرار دادن حدود 110000 نفر عضو (بهره مند مستقیم) و 200000 نفر (بهره مند غیر مستقیم) درکشور تشکیل گردیده که تشکیل این صندوق ها درکشور منجر به توسعه فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعی، افزايش درآمد و بهبود معيشت خانوار، توانمند شدن خانوارهاي روستايي در توسعه كشاورزي و روستايي، توانمندي زنان در مديريت و خودگرداني صندوق ها گردیده است .

عنوان طرح/ پروژه

برنامه‌ها

واحد

سال شروع

عملکرد تا سال 1400

صندق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری

ایجاد صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی 

تعداد

1385

3680

آموزش ارکان صندوق ها

نفرروز

1385

34200

میزان سرمایه صندوق ها

 

 

80.000.000.000

تعداد اعضای صندوق ها

نفر

 

110000

 

 

 

صندوق غیردولتی حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری

در راستاي برنامه منابع مالي خرد، موضوع شبكه سازي صندوق هاي اعتبار خرد و ساماندهي آنها در سطح شهرستان مطرح شد.  صندوق های اعتبارات خرد عليرغم كاركردهاي مثبت اقتصادي ـ اجتماعي، به دلیل عدم ثبت قانونی قادر به ایجاد ارتباط با منابع رسمی مالی نيستند و براي توسعه فعاليت هاي خود امكان بهره مندي از حمایتهای دولتی را ندارند. بنابراین برای حل این مشکل و فراهم کردن زمینه های رشد و تقویت این صندوق ها و در نهایت پایداری آنها، دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستايي و عشايري با همکاری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از سال 1389 با هدف ساماندهی این صندوق های خرد در قالب شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای زنان روستایی و عشایری در سطح شهرستان اقدام نموده است.

این صندوق ها به عنوان اولين صندوق غير دولتي زنان روستایی و عشایری  با هدف تشکیل صندوق غیردولتی ویژه زنان روستایی و عشایری به صورت قانونی و رسمی،  دستیابی اعضا به آموزش و منابع مالی برای  ایجاد اشتغال پایدار، ارتباط بيشتر اعضا و تبادل تجربيات از طريق شبکه صندوق های شهرستانی،  ضمانت صندوق های خرد نزد منابع رسمی مالی نظیر بانک ها جهت استفاده از تسهیلات در كشور ثبت شده است و بر اساس قانون از كليه مزاياي صندوق هاي غيردولتي بهره مند مي باشند.

تعداد 19صندوق شهرستانی در 8 استان و یک صندوق استانی زنان، با تعداد اعضای  13594   نفر و ساماندهی   360   صندوق اعتبارات خرد با میزان سرمایه 141660 میلیون  ریال(پس از دریافت 49% سهم دولت)تشکیل گردیدند. تشکیل این صندوق ها منجر به ساماندهی صندوق های اعتبارات خرد و ثبت قانونی آنها، افزایش سرمایه صندوق ها ، توسعه مشارکت زنان در  فعالیت های اقتصادی- اجتماعی گردیده است


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0