طرح ملی حمایت از تشكيل و راه اندازی صندوق هاي اعتبارات خرد زنان روستايي و عشايري:

صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي و عشایری، تشکل های محلی زنان روستایی و عشایری هستند که با زمینه سازی های لازم از سوی دفتر زنان روستایی در سطح روستاها ایجاد می شوند و دسترسی به منابع مالی و استفاده آسان و سریع زنان روستايي و عشايري از تسهيلات كم بهره به برای فعالیت های کشاورزی را امکان پذیر می سازد. این صندوق ها از سال 1379 توسط دفتر زنان روستایی در سطح کشور اجرا شد.

در اين صندوق ها وام ها ی اعطا شده برای انجام فعالیت های کشاورزی و تولیدی و با اولویت فعالیت های گروهی پرداخت می شود.

توسعه فعاليت هاي اقتصادي بيش از هر چيز نياز به سرمايه دارد. سرمايه هرچند اندك باشد در ايجاد تحرك اقتصادي موثر است. بسياري از صاحب نظران امر توسعه براين باورند كه افراد فقير تنها به اين دليل فقير باقي مي مانند كه فاقد سرمايه اوليه هر چند كوچك براي تحرك بخشي و توسعه فعاليت هاي خود هستند. اين امر در مورد زنان روستايي اهميت بيشتري پيدا مي كند . آنها به دليل فقدان اسناد رسمي مالكيت، نداشتن سهم آورده و ضامن معتبر امكان استفاده از منابع مالي رسمي و قانوني را ندارند و به طور معمول در اكثر كشورهاي در حال توسعه براي تامين سرمايه اوليه به منابع غير رسمي  متكي مي باشند. از اين رو تسريع وتسهيل دستيابي آن هابه وام واعتبار يكي از الويت هاي اين كشورهاست.   تجربه  اعتبار خرد دركشور هاي مختلف نشان مي دهد كه زنان علاوه بر استفاده از اين وام ها براي توسعه فعاليت خود، با كسب عادت به پس انداز كردن، به تدريج استقلال و اعتماد به نفس لازم را براي اداره خانوار وتامين امنيت غذايي آن ها به دست مي آورند . به علاوه  اعتبارات خرد به عنوان يك سازه اجتماعي در تقويت شبكه روابط محلي  و  تحكيم روابط اجتماعي زنان موثر است.

 

با توجه به اين الزامات  وتجارب  موجود،  دفتر امور زنان روستايي از سال 1379 اقدام به تشكيل صندوق هاي اعتبار خرد ويژه زنان روستايي نمود و در سال هاي اخير تعداد آن را گسترش داد.

در اين صندوق ها زنان روستايي و عشايري با اندوختن سرمایه های اندک خود وام دریافت می کنند. و ضمانت وام گیرنده به صورت زنجیره ای بین اعضا صورت مي گيرد . وام ها ی اعطا شده برای انجام فعالیت های کشاورزی و تولیدی و با اولویت فعالیت های گروهی پرداخت می شود.

اهداف تشكيل صندوق:

1. تسهيل و تسريع دسترسي  زنان روستايي به منابع مالي واعتباري براي توسعه فعاليت هاي اقتصادي

2. ترويج فرهنگ پس انداز در بين زنان روستايي وعشايري

3. توسعه كسب وكارهاي كوچك

4. گسترش مشاغل خانگي

5. افزايش ضريب امنيت غذايي خانوار روستايي

6. افزايش سطح تعامل زنان روستايي وعشايري و گسترش سرمايه اجتماعي

ويژگي هاي صندوق هاي اعتبار خرد:

 پس انداز كردن اعضا يك اصل است. بنابراين صندوق هاي اعتبار خرد با  آورده هاي مردم تشكيل مي شود وبا كمك هاي دولت تقويت مي گردد.

روستايي امكان استفاده از برنامه هاي آموزشي، ترويجي و دسترسي به منابع مالي مورد نياز را پيدا كنند.