2-3  طرح ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصولات گواهی شده و استاندارد با تاکید بر توان افزایی جوامع محلی  

مشارکت زنان در توسعه پایدار با اجرای پروژه توانمندسازی زنان در تولید محصول سالم واستاندارد در سال 1393 ادامه یافت. پس از آشنایی با کلینیک های گیاه پزشکی و مدیریت ضایعات کشاورزی، لازم بود زنان روستایی با استانداردهای محصول سالم هم آشنا شوند. در خلال اجرای این طرح، زنان روستایی با فرایندهای تولید و دریافت گواهی محصول سالم و ارگانیک آشنا شدند. از آن پس ترویج فرهنگ تولید سالم و استاندارد در الویت برنامه های دفتر قرار گرفت. هم اکنون کلیه برنامه های آموزشی ترویجی دفتر با رویکرد تولید سالم و استاندارد اجرا می شود.

هدف از اجرای  این پروژه که با همکاری معاونت امور زنان وخانواده ریاست جمهوری انجام می شود آشنایی و تعمیق دانش زنان روستایی نسبت به تولید محصول سالم و استاندارد، جلوگیری از مصرف بی رویه سموم و نهاده های شیمیایی، تغذیه خاک و مصرف بهینه آب است.

 

 

اهداف طرح:

1-توسعه کشاورزی پایدار

2-حمایت از روش های بومی و سنتی تولید با تکیه بر حداکثر تولید و انتخاب ارقام مطلوب و مورد نظر.

3- جلوگیری و یا کاهش خطرات بهداشتی ناشی از کاربرد مواد شیمیایی نامطلوب در فرآیند تولیدات و فرآوری ها در مصرف کنندگان محصولات کشاورزی و دامی تولیدی و کمک به حفظ سلامت جامعه.

4- رشد و گسترش عوامل و میکرو ارگانیزم های مفید در خاک، آب و هوا به طور کلی در اکوسیستم ها.

5-تلاش در جهت استقرار گپ جهانی (عملیات خوب کشاورزی کردن)

 اهداف اختصاصی :

1-استقرار و تولید محصول سالم طبق استاندارد های ملی ایران در مزارع کوچک زنان روستایی

2-کمک به اقتصادی نمودن تولیدات کشاورزی زنان روستایی

3-توسعه  اشتغال وکار آفرینی زنان روستایی