آموزش های تخصصی برای زنان و دختران روستایی:

با توجه به زیر ساخت های ایجاد شده توسط دفتر، ارتقای دانش ومهارت زنان می تواند با تکمیل فرایند توان افزایی شرایط مناسبی برای کسب وکار پایدار فراهم نماید . از این رو در بودجه سال 1395 برای گسترش آموزش زنان روستایی ردیف مستقل آموزشی پیش بینی شد. تاکنون با اجرای این برنامه تعداد 63085 نفر- روز نفر روز تحت پوشش آموزش های کارآفرینی و آموزش های تخصصی کشاورزی قرار گرفته اند/