1. خانم مهری مداحی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

شماره داخلی: 2211

شماره موبایل: 09124403778

ایمیل: mehri_maddahi@yahoo.com

 

2. خانم فرحروز ایمانی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

شماره تلفن ثابت: 800-66940777 داخلی 2190

شماره موبایل: 09125045711

ایمیل: farahroozimany@gmail.com

 

 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0