معرفی و تقدیر از زنان نمونه ملی روستایی و عشایری در مناسبت ها

 تاکنون تعداد 234 نفر از زنان نمونه فعال در کلیه زیر بخش های کشاورزی در 31 دوره انتخاب و به عنوان  برگزیدگان بخش کشاورزی معرفی شده و مورد تشویق قرار گرفته اند.