برگزاری همایش های ملی برای زنان روستایی و عشایری

 برگزاری اولین همایش ملی بزرگداشت روز 15 اکتبر، روز جهانی زنان روستایی در سال 1396 با عنوان «نقش آفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار»