فقرزدایی از زنان و دختران روستایی:

در زمینه فقرزدایی از زنان و دختران روستایی، دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری، برنامه ها و اقدامات متنوعی را اجرا کرده است:

1. اجرای طرح همکاری مشترک با خیرین از سال 1385 برای بهبود سطح زندگی از طریق مهارت آموزی، تشکیل صندوق اعتبارات خرد و تقویت توانمندی های زنان و دختران روستایی در مناطق محروم جنوب و شرق کرمان و استان لرستان 

دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری با توجه به اهداف توسعه ایی خود و با استفاده از مشارکت های مردمی از سال 1386 با خیریه «روشنی زندگی» در مناطق محروم جنوب کرمان، در سال 1394 با بنیاد خیریه سپهر در منطقه شرق کرمان و در سال 1395 در استان لرستان  پروژه های مشترکی در قالب صندوق های اعتبارات خرد روستایی در مناطق زیر اجرا کرده است: