چشم انداز این دفتر، توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی و عشایری از طریق پوشش کامل ارائه  خدمات آموزشی- ترویجی و مشارکتی است. 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0