مقدمه

بررسی پیشینه خدمات دولتی ارائه شده به زنان روستایی نشان می دهد که از سال 1325 با تاسیس آموزشگاه دختران قلعه نو (بنیاد خاور نزدیک ) فعالیتهای آموزشی - ترویجی برای زنان روستایی در ایران شروع شده است.  پس از آن با اجرای طرحهای مختلف در زمینه های آموزشی و ترویجی  ادامه پیدا کرده است . در سال 1372 با ایجاد واحد امور زنان روستایی و متعاقب آن در سال 1373 دفتر امور زنان روستایی  تشکیل شد تا با ارائه برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت و تخصیص اعتبار به اجرای برنامه های توانمند سازی زنان روستایی بپردازد .

سیر تحول دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری

واحد امور زنان روستایی و عشایری  از سال 1372 در وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی تشکیل شد.  در وزارت کشاورزی از سال 1372 تا سال 1379 با نام دفتر توسعه فعالیتهای زنان روستایی و در وزارت جهادسازندگی از سال 1372  تا 1376 به عنوان گروه  امور زنان روستایی بود. از سال 1376 با تصویب سازمان امور استخدامی کشور با نام مدیریت امور زنان روستایی و عشایری ارتقاء پیدا کرد و پس از انتصاب مدیر این واحد سازمانی به سمت مشاور وزیر در امور زنان در سال 1377 ، دامنه وظایف و فعالیتهای این مدیریت وسعت بیشتری یافت . در راستای تشکیلات دفتر مرکزی، در استانها نیز کارشناسان امور زنان در مدیریت ترویج و مشارکت مردمی مسئولیت اجرای پروژه های مربوط به زنان روستایی و نظارت بر این پروژه ها را بر عهده گرفتند. در سال 1380 بدنبال ادغام دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و جهاد سازندگی و با توجه به وجود دو مدیریت تخصصی امور زنان روستایی در این وزارتخانه ها و در راستای سیاست فوق این واحدها نیز ادغام و با ارتقای سطح تشکیلاتی به دفتر امور زنان روستایی و عشایری تغییر نام داد . کارشناسان امور زنان روستایی استان ها نیز به سطح کارشناس مسئول ارتقا یافتند. در سال 1396 نام دفتر به «دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری» تغییر یافت.

آنچه در این قسمت از کتاب بیان می شود تاریخچه اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی و روند تحول تشکیلاتی زنان روستایی و عشایری می باشد.

 

تاریخ نگار اهم حرکت ها و فعالیت های آموزشی-ترویجی زنان روستایی در ایران

1330-1325

- برنامه عمرانی- ترویجی منطقه ورامین و تاسیس آموزشگاه دختران روستایی قلعه نو (بنیاد خاور نزدیک) کلاس های کوتاه مدت آموزشی در زمینه های بهداشت و تغذیه برای دختران روستایی (هیئت همکاری های فنی آمریکا در ایران) 

- برنامه عمرانی- ترویجی منطقه ورامین و تاسیس آموزشگاه دختران روستایی قلعه نو

-                           (بنیاد خاور نزدیک)

1340-1332

آموزش زنان و مردان روستایی توسط زوج های معلم ساکن در روستا (تعلیمات اساسی وزارت فرهنگ ایران)

1336

- ایجاد قسمت ترویج خانه داری در تشکیلات ترویج وزارت کشاورزی

-  آغاز برنامه ترویجی خانواده محور

1344

- برگزاری سمینار منطقه خاور نزدیک ترویج خانه داری فائو( FAO ) در تهران

1346

-     انتقال قسمت ترویج خانه داری وزارت کشاورزی به وزارت آبادانی و مسکن

-  تغییر نام آن به "سازمان بهزیستی خانواده های روستایی"

1347

-   انتقال سازمان بهزیستی خانواده های روستایی وزارت آبادانی مسکن  به وزارت تعاون و امور روستاها

- تغییر نام آن به "سازمان خانه های فرهنگ روستایی"

1356

-  انحلال سازمان خانه های فرهنگ روستایی وزارت تعاون و امور  روستاها

-  به کار گیری اغلب پرسنل سازمان خانه های فرهنگ روستایی در انجام امور اداری

1372-1356

فعالیت های پراکنده تعدادی از کارشناسان وزارت کشاورزی در آموزش زنان روستایی در چند استان کشور

1372

-    (  ایجاد واحد امور زنان روستایی در وزارت جهاد سازندگی)

-  ایجاد دفتر "توسعه فعالیت های زنان روستایی" در وزارت کشاورزی

1373

برگزاری گردهمایی بررسی وضعییت آموزشی- ترویجی زنان روستایی وزارت جهاد سازندگ با همکاری دانشگاه الزهرا(س) تهران

1376

-        تغییر نام واحد امور زنان روستایی به" مدیریت امور زنان روستایی و عشایری" در وزارت جهاد سازندگی

- برگزاری سمینار تواناسازی دختران جوان روستایی در مشارکت های اجتماعی در سنندج، کردستان

                        وزارت جهاد سازندگی با همکاری یونیسف (UNICEF)

1380

- ایجاد دفتر امور زنان روستایی و عشایری در وزارت جهاد کشاورزی

-  (ادغام دو واحد امور زنان در دو  وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی)

از سال 1380 به بعد

- به کار گیری تسهیلگران روستایی در آموزش زنان روستایی

-  برگزاری سالیانه جشنواره های عذرا برای شناساندن جایگاه زنان روستایی و نقش آن ها در تولید ،

 

 


 

 

 

 

 

 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0