شرح  وظایف  دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی  زنان روستایی و عشایری :

سیاست گزاری و برنامه ریزی درحوزه زنان روستایی و عشایری در چارچوب سیاست ها و اولویت های وزارت  جهاد کشاورزی

سیاستگزاری ، برنامه ریزی و نظارت بر طرح های توانمندسازی زنان روستایی و عشایری

سیاستگزاری و برنامه ریزی به منظور  نهاد سازی و شبکه سازی فعالیت های زنان روستایی و عشایری و توسعه تشکل های مردم نهاد

برنامه ریزی و نظارت بر ظرفیت سازی اجتماعی-  اقتصادی زنان روستایی و عشایری

سیاست گزاری و برنامه ریزی به منظور تعامل با  سایر معاونت ها و سازمان های تابعه جهت توانمندسازی زنان روستایی و عشایری در بخش کشاورزی

برنامه ریزی برای برقراری ارتباط با سازمان های ملی و بین المللی به منظور استفاده از تجارب و منابع مالی مرتبط با  زنان روستایی و عشایری با همکاری واحدهای ذی ربط

سیاستگزاری و برنامه ریزی جهت توسعه کشاورزی خانوادگی

برنامه ریزی به منظور رفع موانع فرهنگی _ اجتماعی توسعه مشارکت زنان روستایی و عشایری

برنامه ریزی برای هویت بخشی حقوقی و قانونی به فعالیت های اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی و عشایری

تهیه، تدوین و بازنگری شیوه نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با پروژه های زنان روستایی و عشایری

همکاری در تدوین مقررات و قوانین حوزه زنان روستایی و عشایری

توسعه همکاری های بین بخشی به منظور گسترش و حمایت از مشاغل خانگی  و روستایی

تهیه و تدوین الگوهای پایش و ارزشیابی متناسب با پروژه های زنان روستایی و عشایری

برنامه ریزی تقویت نقش زنان روستایی و عشایری در توسعه کشاورزی پایدار و افزایش ضریب امنیت غذایی خانوار

برنامه ریزی برای تسهیل و تسریع دسترسی زنان روستایی و عشایری به منابع ملی و اعتباری مورد نیاز با هدف توسعه روستایی

سیاست گزاری و همکاری در تهیه و تنظیم بانک اطلاعات زنان روستایی و عشایری شاغل در بخش کشاورزی

تعیین اولویت های پژوهشی با توجه به تفاوت‌ها، محدودیت‌ها و توانمندی‌های زنان روستایی و عشایری در بخش کشاورزی

سیاستگزاری و برنامه ریزی به منظور ترویج کارآفرینی و توسعه کسب وکارهای پایدار برای زنان روستایی و عشایری  

سیاستگزاری و برنامه ریزی جهت شناسایی و انتخاب زنان  نمونه روستایی و عشایری

ایجاد و ارتقای کسب وکار الکترونیکی و دانش بنیان با همکاری واحدهای ذیربط


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0