هدف: افزايش ميزان دسترسي زنان روستایي و عشایری به خدمات مالی، آموزشی و ترويجي  و  بهبود  فضای کسب و کار

اهداف:

1 ارتقای  جایگاه زنان روستایی و عشایری در برنامه های توسعه  اقتصادی و اجتماعی کشور

2 افزايش ميزان دسترسي زنان روستایي و عشایری به منابع «آب، زمين، سرمايه، تسهيلات، اعتبارات، خدمات آموزشی، ترويجي و پژوهشی»

3 ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت زنان و دختران روستایی و عشایری  

4 افزايش آگاهي، ايجاد روحيه خودباوري و تقویت روحيه مشاركتي زنان و دختران  روستايي و عشايري

5 افزایش ضریب امنیت و سلامت غذایی خانوار روستایی وعشایری


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0