1. گروه ظرفیت سازی و توسعه اجتماعی

2. گروه سازماندهی تولیدکنندگان خرد

3. گروه ترویج کارآفرینی و بهبود کسب و کار پایدار


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0