1. طراحی و توسعه الگوهای مشارکتی برای جلب مشارکت بیشتر زنان روستایی در فرایند فعالیت های کشاورزی و روستایی

2. شناسایی فرصت های جدید ملی و بین المللی  برای توسعه توانمندی‌های زنان روستایی

3. برنامه ریزی برای  رفع موانع فرهنگی- اجتماعی مشارکت زنان روستایی

4. برنامه ریزی به منظور توسعه مشارکت دختران جوان روستایی

5. برنامه ریزی برای انتخاب و توانمندسازی  زنان تسهیلگر توسعه روستایی

6. تهیه و تدوین فرم ها و دستورالعمل های مرتبط با فعالیت های تسهیلگری

7. تهیه و تدوین/ نظارت بر تولید محتواهای آموزشی مرتبط با مشارکت  و تسهیلگری

8. تعیین شاخص های پایش و ارزشیابی عملکرد زنان تسهیلگر توسعه روستایی

9. توسعه همکاری‌های درون و برون سازمانی برای توسعه توانمندی‌های زنان تسهیلگر روستایی

10. تعیین شاخص های شناسایی و انتخاب زن تسهیلگر نمونه روستایی

11. مستندسازی و ارائه  گزارش فعالیت ها ی مرتبط با توسعه اجتماعی به مراجع ذیربط

 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0