1. برنامه ریزی به منظور توسعه تشکل های مردم نهاد ویژه زنان روستایی و عشایری

2. طراحی الگوهای مشارکت اقتصادی متناسب با ویژگی های زنان روستایی و عشایری

3. تهیه دستورالعمل های لازم برای ایجاد و توسعه صندوق های خرد و تشکل های  زنان روستایی و عشایری

4. برنامه ریزی به منظور زمینه یابی و زمینه سازی برای توسعه صندوق های خرد و تشکل های  زنان

5. شناسایی منابع اعتباری و توسعه تعامل با بانک ها وموسسات اعتباری برای تقویت تشکل های زنان و تسهیل دسترسی آنها به منابع مالی و اعتباری

6. نیازسنجی آموزشی مرتبط با توسعه تشکل ها و صندوق های اعتبار خرد

7. برنامه ریزی  برای آموزش و توانمندسازی اعضا و ارکان تشکل ها و صندوق ها

8. برنامه ریزی برای ساماندهی و شبکه سازی  صندوق های اعتبارات خرد

9.  هویت بخشی حقوقی و قانونی به  تشکل های زنان روستایی و عشایری

10. شناسایی، الگوسازی و ساماندهی زنان روستایی پیشرو در فعالیت های کشاورزی و توسعه روستایی و عشایری

11. برگزاری نمایشگاه‌های محلی، منطقه ای و ملی برای معرفی توانمندی ها و عرضه محصولات زنان روستایی و عشایری

12. تهیه و تدوین الگوهای پایش و ارزشیابی جهت نظارت بر فعالیت ‌های مرتبط

13. مستندسازی فعالیت ها و ارائه گزارش به مراجع ذی ربط


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0