1- نیازسنجی ، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای پروژه های کسب و کار زنان روستایی و عشایری

2- شناسایی نیازهای آموزشی و مهارت‌های شغلی  زنان روستایی و عشایری

3- برنامه ریزی در جهت ارتقای سطح دانش و توانمندی زنان کارآفرین بخش کشاورزی

4- برنامه ریزی جهت آموزش بازاریابی و تجاری سازی کسب و کارهای خرد زنان روستایی و عشایری

5-  احصای  رشته های مشاغل خانگی و خرد زنان روستایی و عشایری در بخش کشاورزی

6- تهیه و تدوین شیوه­نامه­ها، آیین نامه­ها، دستورالعمل­ها و بخشنامه­های توسعه کسب و کارهای خرد بخش کشاورزی به منظور افزایش بهره­وری وتوسعه کسب و کار از طریق مراجع ذیربط

7- اتخاذ تدابیر و تمهیداتی لازم جهت بهبود فضای کسب و کار زنان روستایی وعشایری

8- طراحی اجرای پروژه های الگویی در راستای راه اندازی کسب و کارهای کشاورزی برای زنان روستایی و عشایری

9- تهيه، تدوين و پيگيري تصويب لوايح قانوني، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، شيوه نامه‌ها، موافقت نامه های مورد نياز زنان روستایی و عشایری  کشاورزي

10-اتخاذ تدابیر و تمهیدهای لازم به منظور ساماندهی  و تسهیل در دریافت مجوزهای لازم برای کسب و کارهای زنان روستایی و عشایری 

 

11-برنامه ریزی برای ارایه ی خدمات آموزشی، ترویجی و مشاوره ای در حوزه ی کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای زنان روستایی و عشایری با تاکید بر بخش کشاورزی

12-شناسایی، معرفی و مستندسازی فعالیت‌های زنان کارآفرین روستایی و عشایری

13-ترویج  فرهنگ کارآفرینی در بین زنان روستایی و عشایری

14-شناسایی و معرفی زنان کارآفرین به مرکز کارآفرینی جهت حمایت از آنان

15-شناسایی عوامل پیشبرنده و بازدارنده توسعه کسب و کارهای زنان روستایی و عشایری

 

16-شناسایی کسب و کارهای نوین کشاورزی متناسب با شرایط اقلیمی و آب و هوایی کشور و ترویج آن در بین زنان روستایی و عشایری

17-ترویج کسب و کارهای نوپای کشاورزی

18-برنامه ریزی برای تقویت مشارکت زنان در جهت تکمیل زنجیره ارزش و عرضه تولیدات

19-برنامه ریزی به منظور فراهم کردن شرایط لازم برای تبدیل فعالیتهای زنان  به مشاغل پایدار

20-تهیه و تدوین برنامه های متعالی کسب و کار در جهت کمک به بازاریابی تولیدات زنان روستایی و عشایری

21-ایجاد و ارتقای کسب و کار الکترونیک در حوزه زنان روستایی و عشایری با همکاری واحدهای زیربط

22-مستند سازی فعالیتها و ارائه به مراجع ذی ربط


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0