رییس گروه: خانم محبوبه باطبی (داخلی 2211)

همکاران:

خانم فریبا تقی پور (داخلی 2216)

خانم مرضیه فتحی (داخلی 2214)

خانم نسرین حسنی (داخلی 2227)


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0