رییس گروه: خانم سمیرا انواری (داخلی 2192)

همکاران:

خانم طاهره بنکدار (داخلی 2204)

خانم ملاحت عبدالهی (داخلی 2209)


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0