1- گسترش مشارکت زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار

2- توانمند سازی و توسعه ظرفیت های  اجتماعی  

3- نهاد سازی و حمایت از ایجاد تشکل های اقتصادی – اجتماعی  ویزه زنان روستایی و عشایری

4- ترویج کارآفرینی و بهبود کسب و کار پایدار

5- توسعه همكاري هاي  ملي و بين المللی


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0