صندوق غیردولتی حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری

در راستاي برنامه منابع مالي خرد، موضوع شبكه سازي صندوق هاي اعتبار خرد و ساماندهي آنها در سطح شهرستان مطرح شد.  صندوق های اعتبارات خرد عليرغم كاركردهاي مثبت اقتصادي ـ اجتماعي، به دلیل عدم ثبت قانونی قادر به ایجاد ارتباط با منابع رسمی مالی نيستند و براي توسعه فعاليت هاي خود امكان بهره مندي از حمایتهای دولتی را ندارند. بنابراین برای حل این مشکل و فراهم کردن زمینه های رشد و تقویت این صندوق ها و در نهایت پایداری آنها، دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستايي و عشايري با همکاری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از سال 1389 با هدف ساماندهی این صندوق های خرد در قالب شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای زنان روستایی و عشایری در سطح شهرستان اقدام نموده است.

این صندوق ها به عنوان اولين صندوق غير دولتي زنان روستایی و عشایری  با هدف تشکیل صندوق غیردولتی ویژه زنان روستایی و عشایری به صورت قانونی و رسمی،  دستیابی اعضا به آموزش و منابع مالی برای  ایجاد اشتغال پایدار، ارتباط بيشتر اعضا و تبادل تجربيات از طريق شبکه صندوق های شهرستانی،  ضمانت صندوق های خرد نزد منابع رسمی مالی نظیر بانک ها جهت استفاده از تسهیلات در كشور ثبت شده است و بر اساس قانون از كليه مزاياي صندوق هاي غيردولتي بهره مند مي باشند.

تعداد 19صندوق شهرستانی در 8 استان و یک صندوق استانی زنان روستایی، با تعداد اعضای  13594   نفر و ساماندهی   360   صندوق اعتبارات خرد با میزان سرمایه 141660 میلیون  ریال(پس از دریافت 49% سهم دولت)تشکیل گردیدند. تشکیل این صندوق ها منجر به ساماندهی صندوق های اعتبارات خرد و ثبت قانونی آنها، افزایش سرمایه صندوق ها، توسعه مشارکت زنان در  فعالیت های اقتصادی- اجتماعی گردیده است.


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0