رییس گروه: خانم سمیرا انواری

همکاران: خانم طاهره بنکدار و خانم ملاحت عبدالهی و خانم سارا باباییان


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0