نام واحد و گروهها

طبقه

نام- نام خانوادگی

سمت

 شماره داخلی

خط مستقیم

دورنگار

دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری

7

خانم مهری مداحی

سرپرست دفتر

2197

66430463

66596333

7

خانم نسرین حسنی

کمک کارشناس

2227

66430463

-

7

خانم سمیرا انواری

رییس گروه

2192

-

-

7

خانم طاهره بنکدار

کارشناس مسوول

2204

66940737

-

7

خانم  فریبا تقي پور

کارشناس مسوول

2216

-

-

7

خانم سارا بابائیان

کارشناس مسوول

2203

66940738

-

7

خانم  فرحروزایمانی

معاون

2190

-

-

7

خانم محبوبه باطبي

رییس گروه

2211

66940738

-

7

خانم پرسیما خدابخش

کارشناس

2223

-

-

7

خانم ملاحت عبدالهی

کارشناس مسوول

2209

66940737

-

7

خانم سحر اقدسي

رییس گروه

2210

66940737

-

7

خانم فرزانه کاظمیان

کارشناس مسوول

2212

66940737

-

7

خانم مرضیه فتحی

کارشناس

2214

66940738

-

7

خانم فریده بیرام زاده

کمک کارشناس

2206

 

-


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0